Opłaty i terminy płatności


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 30,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbiórki odpadów w sposób selektywny,
  • 120,00 zł za osobę na miesiąc w przypadku niezrealizowania obowiązku selektywnej zbiórki (notoryczne nie zbieranie odpadów w podziale na poszczególne frakcje odpadów),

Zwolnienie w części w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1,50 zł/os./m-c dla nieruchomości jednorodzinnych - kompostujących bioodpadym stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości 2,00 zł na miesiąc od każdego mieszkańca.

Przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny – nie jest naliczane „z urzędu”.

- Zainteresowane ulgą rodziny wielodzietne muszą dostarczyć do urzędu deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi podpisaną przez właściciela nieruchomości,

- złożyć stosowne oświadczenie u administratora/zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego.

Opłatę należy uiszczać na rzecz Gminy Opatówek, bez dodatkowego wezwania. Opłat można dokonać w kasie urzędu bądź na indywidualny nr konta.

Każdy płatnik otrzymał swój indywidualny numer rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

TERMINY OPŁAT:

Terminy płatności: I kwartał - do 31 marca, II kwartał - do 30 czerwca, III kwartał - 30 września, IV kwartał - 31 grudnia.

UWAGI DO HARMONOGRAMU

  • Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami powinny być wystawione przed nieruchomość na drogę/chodnik do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.
  • Reklamacje związane z niewykonaniem usługi należy zgłaszać bezpośrednio do firmy Jartex.
  • W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne szczegółowy sposób reklamacji określa Uchwała Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 roku .

Odbiór popiołu:

Zbiórka odbywać się będzie w okresie od 1-go października do 31 maja po uprzednim zgłoszeniu chęci oddawania odpadu do Firmy Jartex. Zbiórka przeznaczona jest tylko dla nieruchomości, które wyrażą chęć zbierania tej frakcji i posiadają dodatkowy pojemnik na popiół, zakupiony na własny koszt.

KONTAKT: Jartex Telefon: 62 762 37 01, adres e-mail: jartex@op.pl Kontakt: Urząd Miejski Gminy Opatówek 62 761 80 80, adres e-mail: gmina@opatowek.pl

Odpady komunalne, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, bądź nadmiar odpadów selektywnie gromadzonych można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Opatówku przy ulicy Parkowej (obok oczyszczalni ścieków).

Odpady, które można dostarczać na PSZOK to: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania szklane oraz szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, zużyta baterie i akumulatory, zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady komunalne niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte opony od pojazdów do 3,5 t., meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; popiół i żużel z palenisk domowych.

 

Zapraszamy do pobrania i korzystania z bezpłatnej aplikacji „EcoHarmonogram” na urządzenia mobilne zawierającej informacje o harmonogramie wywozu i segregacji odpadów.

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek